BURS OLANAKLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Madde 1 – 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 9. maddesinin 3. fıkrasına ve T.C. Haliç Üniversitesi Ana Yönetmeliği dayanılarak hazırlanan bu Yönergenin amacı T.C. Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans programlarında öğrenim gören öğrencilere sağlanacak burs ve indirimlerin kapsamını ve koşullarını düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2  –  (1)  Bu yönergede geçen;

 1. Üniversite                   : T.C. Haliç Üniversitesini,
 2. Mütevelli Heyeti        : T.C Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
 3. Başkan                        : T.C. Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
 4. Rektör                        : T.C. Haliç Üniversitesi Rektörünü,
 5. Genel Sekreter            : T.C Haliç Üniversitesi Genel Sekreterini,
 6. Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesi: T.C. Haliç Üniversitesi Burs Değerlendirme ve Başvuru Komitesini,
 7. ÖSYM                        : Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
 8. ÖSYS                         : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını,
 9. YGS                           : Yüksek Öğretime Geçiş Sınavını,
 10. LYS                            : Lisans Yerleştirme Sınavını,
 11. DGS                           : Dikey Geçiş Sınavını, ifade eder.

 

Kapsam

Madde 3 – (1)  Bu yönerge, T.C. Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından sağlanacak T.C. Haliç Üniversitesi’nin Önlisans ve Lisans programlardaki öğrencilerine;

 1. ÖSYM Bursu
 2. Derece Bursları
 3. Tercih Bursu
 4. Üniversite İçi Akademik Başarı Bursu
 5. Mütevelli Heyet Bursu
 6. Kardeş Bursu
 7. Spor Bursu
 8. Engelli Bursu

 

Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesi

Madde 4  –  (1)  T.C. Haliç Üniversitesi Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesi

 1. Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı,
 2. Üniversite Genel Sekreteri,
 3. Üniversite Genel Sekreteri tarafından görevlendirilecek, Genel Sekreterlikten (1), Hukuk Müşavirliğinden (1) Avukat, İdari ve Mali İşler Daire Direktörlüğünden (1), Öğrenci İşleri Daire Direktörlüğünden (1) personelden oluşur.

(2) T.C. Haliç Üniversitesi Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesi;

 1. Komisyon, her eğitim – öğretim yılı sonunda burs alabilecek durumda olan öğrencilerin başvurularının kabulünü, belgelerinin incelenmesini ve yönergece verilecek burs durumlarını belirleyip Mütevelli Heyeti onayına sunar, verilen burslar Mütevelli Heyeti Başkanlığı onayı ile yürürlüğe girer.
 2. Komite her dönem başında en az bir kez olmak üzere, başvuru durumlarına göre ayrıca toplanabilir.
 3. Mütevelli Heyeti Başkanlığından gelen burs kararları burs başvuru ve değerlendirme komitesinin sekretaryası tarafından öğrencilere ve ilgili birimlere duyurulur.
 4. Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesinin Sekretaryası Üniversitemiz Genel Sekreterliğince görevlendirecek bir personel tarafından yürütülür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Burslar ve İndirimler

Madde 5  –  ÖSYM Bursu

 1. ÖSYM sınav kılavuzunda belirtilen burslu öğrenci kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere Mütevelli Heyeti tarafından verilen ve öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burslardır. (+1* yıl Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından verilen ek süreyi ifade eder.)
 2. Merkezi Yerleştirme Sınavı ile kazanılan bursların azami süresi, ilişiğin veya bursun herhangi bir şekilde kesilmemiş olması kaydıyla,
 1. İngilizce Dil Hazırlık Programı için 1+ 1* yıl,
 2. Önlisans programları ve DGS ile yerleşen öğrenciler için 2+1* yıl,
 3. Lisans Programları için 4+1* olmak üzere devam eder.
 1. Yukarıda belirlenen ek süreler sonunda öğrenimini tamamlayamayanların bursları kesilir.
 2. Kayıt dondurma hallerinde ise, T.C. Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen ve ilgili Yönetim Kurulları ya da Üniversite Yönetim Kurulu tarafından haklı nedenlerle kayıt dondurulmadaki süreler eğitim-öğretim süresine dahil edilmemesi nedeniyle 5.maddenin 1 ve 2. bendinde belirtilen sürelere dahil edilmez. 

 

Madde 6 - Derece Bursu

 1. Merkezi Sınav ile Lisans alanında başarılı olan ve sıralamaya giren öğrencilere sınav sonuçlarına göre puan türlerindeki sıralamada (Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmeden),
  1. İlk 250 kişi içinde yer alarak, Üniversitemizin bölümlerine yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere %100 burs haricinde ayrıca aylık 1000 TL eğitim –öğretim dönemi içinde 9 ay katkı payı olarak burs verilir.    
  2. 251-2000 kişi arasında yer alarak, Üniversitemizin bölümlerine yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere %100 burs haricinde aylık 500 TL eğitim –öğretim dönemi içinde 9 ay katkı payı olarak burs verilir.

 

Madde 7 - Tercih Bursu

 1. Tercih bursu aşağıdaki Bölüm / Program dışındaki dışında ki diğer programlara verilir.
  1. (Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü) burssuz merkezi yerleştirme ile öğrenci alan YGS, LYS bölüm/programlarına ilk beş tercihi ile yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere %25 oranında burs verilir.
  2. (İlk ve Acil Yardım Programı) burssuz merkezi yerleştirme ile öğrenci alan YGS, LYS bölüm/programlarına ilk beş tercihi ile yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere %25 oranında burs verilir.
 2. Tercih Bursunun süresi, Üniversite ile ilişiğinin veya bursunun herhangi bir şekilde kesilmemiş olması kaydıyla, Önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için 2+1 yıl, Lisans Programları için 4+1 yıldır yıldır.
 3. Tercih bursu verilen bölümler/programlar ve burs oranları Mütevelli Heyeti kararı ile değiştirilebilir.
 4. Verilen tercih bursları, ÖSYM, Spor ve Mütevelli Heyeti tarafından verilen diğer burslarla birleştirilemez. (KARDEŞ BURSU HARİÇ.)

 

Madde 8- Üniversite İçi Akademik Başarı Bursu

 1. Akademik Başarı Bursu, Hazırlık sınıfı, tam burslu eğitim alan ve artık yıl durumunda olan öğrenciler dışında; Akademik yıl bitiminde bölümünde ilk 3’e girmeye hak kazanan öğrenciler için not ortalamasında virgülden sonraki ilk iki hanesine bakılır. Eğer bu öğrenciler arasında aynı not ortalamasına sahip olan öğrenciler var ise sırasıyla; Genel not ortalamasına, Genel Not Ortalamasının da aynı olması durumunda ÖSYM giriş puanına bakılır ve Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesince her eğitim-öğretim yılı sonunda belirlenir;
  1. Lisans düzeyinde bölüm birincilerine (1.), ikincilerine (2.) ve üçüncülerine (3.),
  2. Önlisans düzeyinde ise program birincilerine (1.), ikincilerine (2.) ve üçüncülerine (3.) verilir. 
  3. Birinci sınıfın sonunda alınan Akademik Başarı Bursu 2. Sınıfın, 2. sınıfın sonunda alınan Akademik Başarı Bursu 3. sınıfın, 3. sınıfın sonunda alınan Akademik Başarı Bursu 4. sınıfın, akademik yılda eğitim-öğretim ücretinden indirim yapılmak suretiyle uygulanır ve bir yıl süre ile verilir.
  4. Tam Burslu ve %75 Burslu kontenjanda eğitim gören öğrencilerimizi kapsamamaktadır. Bölüm ve program ortalamaları hesaplanırken bu kontenjanların dışında kalan öğrenciler üzerinden hesaplanır.

 

 1. Üniversite içi Akademik Başarı Bursu, Yaz okulunda alınan dersler haricinde aşağıda belirtilen hallerde verilir;
  1. Akademik Başarı Bursu kayıtlı olduğu programın müfredatında o yıl için öngörülmüş tüm derslerini (50 AKTS) başarı ile tamamlamış olmak,
  2. Yıllık not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 ve üzeri olması,
  3. Yatay geçiş ile gelmiş olanlar iki yarıyıl okumuş ve alması gereken tüm dersleri (50 AKTS) almış ve başarılı olması, Yatay geçişle gelen öğrencilerin gelmiş oldukları üniversitedeki durumları göz önüne alınmaz.
  4. Başarısız ve devamsızlıktan kalan dersinin bulunmuyor olması durumunda verilir.
  5. Akademik Başarı Bursuna hak kazanan öğrencilerden kayıt yaptırmayan, kayıt sildiren veya herhangi bir sebep ile ilişiği kesilen öğrenci olması durumunda öğrencinin alacağı indirim bir başkasına devredilemez.
 2. Akademik başarı bursu 8.maddenin 2.bendinde belirtilen şartları sağlayan;

Bölüm birincilerine %15 oranında,

Bölüm ikincilerine %10 oranında,

Bölüm üçüncülerine %7 oranında, akademik başarı bursu verilir.

 

Madde 9 – Mütevelli Heyet Bursu

 1. Üniversitemizde öğrenim yapmakta iken annesi/babası vefat edenler,
 2. Şehitler ile 1. derece malul gazilerin eş ve çocuklarına, Üniversitemiz burssuz programlarına kayıt yaptırdıkları takdirde, Mütevelli Heyetinin onayı ile %50 oranında burs verilebilir.
 3. Mütevelli Heyet Bursu ihtiyaç beyan eden öğrenciler içindir. Öncelikle öğrenim ücretinde indirim sağlamak amacıyla verilir. Disiplin cezası almış öğrenciler bu burslardan faydalanamazlar. Verilen Mütevelli Heyet Bursu oranı öğrencinin ödeyeceği ücret üzerinden indirimi kapsar.
 4. Yeni kayıt olan öğrenciler dışında, destek bursu talep eden öğrencinin hazırlık sınıfını geçmesi, ara sınıflarda ise alttan dersi olmaması dikkate alınır.
 5. Beyan ettiği ve belgelediği ihtiyaç durumu,
 6. Başvurular her yıl Akademik takvimde belirtilen Bahar dönemi sonunda başlayıp 15 (on beş) gün içinde yapılır. Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler için destek bursu kayıt haftası süresince yapılır.
 7. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

Madde 10 - Kardeş Bursu

 1. Kardeş olan öğrencilerin her birine eğitim – öğretim ücretinin %5’i oranında indirim yapılır.
 2. Tam Bursu olmamak koşulu ile diğer burslarla birleştirilebilir.

Madde 11 - Spor Bursu

 1. Her akademik yılın başında o yıla münhasır olmak üzere ve burs alan kişinin okul takımlarında veya bireysel olarak okulu temsil etmesi şartıyla BESYO Yönetim Kurulu ve SKS tarafından bursiyer teklifi yapılır.
 2. Teklifin görüşüleceği toplantılarda burslar kuramsal, idari ve sportif açıdan değerlendirilir. Bu toplantılarda Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulunu temsilen en az Müdür ve/veya Müdür Yardımcısı ve/veya ilgili Bölüm Başkanları bulunur.
 3. YÖK tarafından verilmesi zorunlu; Özel Yetenek veya yerleştirme bursları dikkate alınmayacaktır.

Madde 12 - Engelli Bursu

 1. Birinci ve ikinci derecede engelli olan ve bu durumlarını belgelendirmiş olan öğrencilere, Burs Başvuru ve Değerlendirme Komitesinin önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirleyeceği oranda eğitim – öğretim ücretlerinde indirim yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burslardan Yararlanma

Madde 13  –

 1. Hırsızlık, sahtekarlık veya yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giyen veya disiplin cezası alan öğrenci bursu, destek programı ve indirim uygulamaları kapsamından çıkarılır.
 2. Bursları kesintisiz alabilmeleri için öğrencilerin derslere kayıtlı olması, derslere devam koşulunu yerine getirmesi ve ilk 2 dönem hariç Genel Not Ortalamasının 1.80’in altına düşmemesi şarttır. Genel Not Ortalaması 1.80’in altına düşenlerin bursu, ortalaması 1.80 üzerine çıkana kadar askıya alınır.
 3. Üniversiteden kayıt sildiren öğrenci burs hakkını kaybeder.
 4. Öğrenci, daha önceki yıllarda Mütevelli Heyetince verilen burstan yararlanıyorsa veya birden fazla burs ile indirim kapsamına girmesi durumunda, bu burslardan sadece en yüksek olanından yararlanır.
 5. Burslar KDV düşülerek sadece net eğitim-öğrenim ücreti üzerinden tahakkuk edilir.
 6. Burslar sadece öğrenim ücretini kapsamakta olup, diğer ücretlerde indirim yapılmaz.
 7. Verilecek burslar ve oranları her yıl Mütevelli Heyetince yeniden değerlendirilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük Hükümleri

Yönerge Değişiklikleri

Madde 14 – (1) Bu Yönergede ancak Mütevelli Heyeti’nin kararıyla değişiklik yapılabilir.

Yürürlük

Madde 15 – (1) Bu yönerge 2015– 2016 Eğitim – Öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Mütevelli Heyeti’nin onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 – (1) Bu yönerge hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.